Register
สมัครเรียน

สอบถามข้อมูล
InformationName / ชื่อ-นามสกุล
Email Or Line ID
Phone / เบอร์ติดต่อ
Faculty / หลักสูตร (*หลักสูตร)
Message / หมายเหตุ.
.
.
.
.
ช่องทางการรับสมัคร
  1. เลือกช่องทางการสมัครที่ต้องการ
2. รอผลการสมัครทางเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย หรือ ติดต่อสอบถามผลการสมัครได้ที่ฝ่ายรับสมัคร ptu โทร 02-975-6999
3. เมื่อนักศึกษาได้รับการยืนยันการสมัคร สามารถติดต่อลงทะเบียนเรียนและขึ้นทะเบียนนักศึกษาได้ทันที
 

 

 ช่องทางการสมัครเรียน
 
- สมัคร Online
1. กรอกข้อมูลการสมัคร  Online Click ที่นี่
2. ฝ่ายรับสมัครจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการรับสมัคร

- สมัครทางไปรษณีย์
1. กรอกข้อมูลการสมัคร Download PDF ที่นี่ 
2. ส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
3. ฝ่ายรับสมัครจะติดต่อกลับ

- สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยปทุมธานี
1. รับใบสมัครที่มหาวิทยาลัย หรือ Download PDF ที่นี่ 
2. นำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมาติดต่อที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
   
 เอกสารประกอบการรับสมัคร
 

- ใบสมัคร มหาวิทยาลัยปทุมธานี
-  สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
-  สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
-  สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
-  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) 2 ฉบับ
-  รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

   
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  - นักศึกษาสามารถ ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ที่
 อาคาร 2 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
- ข่าวสารงานกองทุน
- แบบคำขอกู้รายเก่า กยศ.
- แบบคำขอกู้รายเก่า กรอ.
- แบบคำขอกู้รายใหม่ กยศ.
- แบบคำขอกู้รายใหม่ กรอ.
- ดูข่าวสารเพิ่มเติม ก.ย.ศ  หรือ กรอ.