Structure
โครงสร้าง

โครงสร้างการบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ผู้รับใบอนุญาต
คณะกรรมการบริหารและวิชาการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายใน
สภาวิชาการ
ที่ปรึกษา
อธิการบดี
คณะกรรมการคุ้มครองการทำงาน