Welcome to Pathumthani University Library Integrated System

Search
ต้องการสืบค้น
Title Title Alternative ID Name Level DegreeName

ผลงานวิจัยใหม่

การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read Me

ความคิดเห็นผู้ปกครองเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการเรียนร่วมสาหรับนักเรียนพิการทางการศึกษาของโรงเรียนวัดนิลเพชร สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

Read Me

การบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : การสรรหาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

ภาวะผู้นำผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3

Read Me

ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลสังขะ อาเภอสังขะ สังกัดกองการศึกษา สานักงานเทศบาลตาบลสังขะ จังหวัดสุรินทร์

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนบ้านตะเคียนราม ตาบลตะเคียนราม อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

การดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลไพรขลา อาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารการศึกษา โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อาเภอกันทรารมย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

Read Me

ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการตามมาตรฐานการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลตะเคียน อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่ม โรงเรียนมัธยม อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

Read Me

ความต้องการพัฒนาบุคลากรของครู โรงเรียนในเครือข่ายกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพิมาย อาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนขุขันธ์ อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลกฤษณา อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

ภาวะผู้นาทีมของผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายบูรพาพัฒน์ อาเภอเทพา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

Read Me

ทรรศนะของครูศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทองต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3

Read Me

การศึกษาความพึงพอใจผู้ปกครองต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตลุ่มน้าอูน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต 23

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตสว่างศึกษาอาเภอสว่างแดนดิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาทวิศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตลุ่มน้าอูน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

Read Me

ความคาดหวังในการจัดการศึกษาตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน บ้านถ้าตลอด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการผู้บริหารโรงเรียนในอาเภอกาบัง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตาบลเดื่อศรีคันไชย อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

Read Me

การนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เพื่อการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายสหมิตรสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

Read Me

ขวัญและกำลังใจของครูและบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในโรงเรียน ในระดับศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ 1 สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2

Read Me

การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังแสนสุวรรณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในกลุ่มสหวิทยาเขต ลุ่มแม่น้าสงคราม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

Read Me

การศึกษาการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

Read Me

ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับประถม ศึกษาของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองกวั่งห้วยหลัว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสกลนคร เขต 3

Read Me

บทบาทความเป็นผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจการปฏิบัติงานของครู กศน.ในสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตลุ่มน้าอูน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต 23

Read Me

การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โรงเรียนในกลุ่ม สหวิทยาเขตลุ่มน้าสงคราม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 23

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของศูนย์เครือข่ายที่ 20 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

Read Me

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่าย เขาสูง – ห้วยลึก อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

Read Me

การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาธาตุ สานักงานการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

Read Me

การศึกษาปัญหาการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอาเภอสะบ้าย้อย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนสว่างแดนดินสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

Read Me

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคุรุพัฒน์ อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนขวัญดาหลา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3

Read Me

ความพึงพอใจในการเลือกสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา ของผู้ปกครองในเขตอาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านดอนยาวประชาการอุปการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือข่าย ขวัญดาหลา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

Read Me

การบริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 18 สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านคาชนดงต้อง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

Read Me

การจัดการความรู้บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองบัญชาการ กองทัพไทย

Read Me

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านบุยาว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

Read Me

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารทั่วไปของผู้บริหาร โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

Read Me

ความคิดเห็นของครูต่อการนิเทศภายในโรงเรียน สหวิทยาเขต 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

Read Me

ความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนของโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

Read Me

การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนตาดีกาในอาเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

Read Me

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตัสดีกียะห์ อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

Read Me

การบริหารงานอาคารสถานที่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

Read Me

ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการมีภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายกลุ่มกระสัง 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

Read Me

การศึกษาขวัญและกาลังใจของครู ในการปฏิบัติงานโรงเรียนที่จัดการศึกษาภาคบังคับ กลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

Read Me

ความคิดเห็นของครูต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ อาเภอปากชม จังหวัดเลย

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

Read Me

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายกระสัง 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

Read Me

การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารงานโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

Read Me

ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

Read Me

ขวัญและกำลังใจของครูในกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสุวรรณคูหำ 3 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวลำภู เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่17 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2

Read Me

การพัฒนาแบบฝึกการเขียนสะกดคาภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎรบารุง สังกัดเทศบาลตาบลกุดชุมพัฒนา อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

Read Me

การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง วันสาคัญของไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บารุง สังกัดเทศบาลตาบลกุดชุมพัฒนา อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

Read Me

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลหัวโพธิ์ อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

Read Me

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการของสานักงาน จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์

Read Me

การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าตามนโยบายภาครัฐ ของพนักงานบริษัท เค.ที.เอส สตาร์ บอร์นเอ็นจิเนียริ่ง จากัด

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read Me

สมรรถนะการทางานเป็นทีมของครูในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายปากเกร็ด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Read Me

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดปทุมธานี สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Read Me

ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองให้บุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาล ในอาเภอขลุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

Read Me

ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สานักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา

Read Me

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามทัศนะของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

Read Me

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในจังหวัดตาก สังกัดสานักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ

Read Me

การบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในสหวิทยาเขตแควน้อย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

Read Me

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

Read Me

ความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อกระบวนการนิเทศภายใน

Read Me

การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

Read Me

การมีส่วนร่วม ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

Read Me

การใช้หลักธรรมาภิบาลสนับสนุนการบริหารของโรงเรียนบึงกาฬ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโยธินบูรณะ จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนวัดคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

Read Me

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดเพชรบุรี

Read Me

การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Read Me

การบริหารงานวิชาการ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายวังสามหมอ 3 อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

Read Me

การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก 2

Read Me

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู ในศูนย์เครือข่ายดงชมพู อาเภอสีชมพู สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์สามัคคี อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Read Me

การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

Read Me

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอาเภอบางกรวย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงทองหลาง อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Read Me

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูใน โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตบุษราคัม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 17

Read Me

การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน (เครือข่ายที่40) สานักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียน สองคอนวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

Read Me

ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนกลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัฒนาที่ 4 สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี

Read Me

การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

Read Me

ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอาเภอปากเกร็ดสังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนในกลุ่มร่มเกล้า อาเภอบางไทร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียนเครือข่ายสหวิทย ศึกษามิตรภาพ-มวกเหล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

Read Me

การดำเนินงานการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

Read Me

ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรศูนย์กำรศึกษำพิเศษในเครือข่ำยส่งเสริม ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ สังกัดศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 1 และส่วนกลำง

Read Me