Welcome to Pathumthani University Library Integrated System

Search
ต้องการสืบค้น
Title Title Alternative ID Name Level DegreeName

ผลงานวิจัยใหม่

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนนาข่าวิทยาคม อำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

Read Me

บทบาทการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอหนองบัวแดงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรบ้านเทื่อม อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

Read Me

การนาหลักศรัทธาของชาวพุทธ 4 ประการไปใช้เพื่อการอยู่ร่วมกัน ของประชาชนในเขตอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Read Me

ความคิดเห็นของอาสาสมัครที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม ของสานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

Read Me

ความคาดหวังต่อนักการเมืองท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

Read Me

คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทเคพีเอ็นเมทัลซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Read Me

คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรประจาสานักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

Read Me

การนานโยบายพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตาบลนราภิรมย์ อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

Read Me

ความพึงพอใจของครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายอารยธรรมบูรพา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

Read Me

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอาเภอพิมาย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7

Read Me

ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1

Read Me

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองสาหร่าย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเลาะน้อย หมู่ 5 สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลขมิ้น อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน บ้านทาเนียบ อาเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read Me

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านนาขาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบึงกาฬ

Read Me

การส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนตามความคิดเห็นของผู้ปกครองในโรงเรียน ตชด.บ้านค้อ อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลต่อการบริหารงานของโรงเรียนบ้านแปดอุ้ม ตาบลโดมประดิษฐ์ อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

Read Me

การดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียน บ้านกุดผึ้ง ตาบลกุดผึ้ง อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู

Read Me

การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

Read Me

การบริหารงานโดยใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มอาเภอนาแห้ว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

Read Me

ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาคอแลน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Read Me

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอคง สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียน วัดสุขาราม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน บ้านสังเม็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

Read Me

การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษา ที่ 16 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

Read Me

ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนบ้านนาทุ่ง สังกัดสานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Read Me

การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตบ้านบึง 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

Read Me

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น ของครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบึงกาฬ

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน วัดแสนภุมราวาส สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

Read Me

การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกลุ่มวิชาการที่ 8 (บางปะกง 1) อาเภอบางปะกง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

Read Me

การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียนในกลุ่มวิชาการ 4 บางน้าเปรี้ยว 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

Read Me

ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนบ้านกุดเชียงมุนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดบ้านซ่อง(วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต2

Read Me

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเครือข่ายคาชะอีศึกษา-พัฒน์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียน วัดทุ่งเหียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง 5 สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2

Read Me

การพัฒนาวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่า หนองยาง สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

Read Me

พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

Read Me

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในตาบลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

Read Me

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในกลุ่มบางละมุง 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

Read Me

สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลสถานศึกษาโรงเรียนบ้านซาทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน วัดสุขาราม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

Read Me

ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายดงหม้อทอง อาเภอบ้านม่วง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

Read Me

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนวัดพลา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขามสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

Read Me

ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มวิชาการที่ 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียน บ้านโนนงามวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนบ้านคลองโคสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู

Read Me

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านบึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

Read Me

The Level of Administration According to the Good Governance Principles of School Administrators in the Group Lord Tak Camp, Rayong Primary Educational Service Area Office 1
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มค่ายพระเจ้าตาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในกลุ่มโรงเรียนศรีพุทธ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

Read Me

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในวิทยาลัย สังกัดสานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read Me

ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต ปทุมเบญจา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนเต็มรักศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Read Me

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนในอาเภอคลองหลวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนศรีพุทธ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต1

Read Me

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนกลุ่มนนท์วัฒนะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

ความต้องการพัฒนาตนเองของครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

Read Me

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานการ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง

Read Me

ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียน นานาชาติแอ๊ด-เวนต์รามคาแหง กรุงเทพมหานคร

Read Me

พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียน ประถมศึกษาในอำเภอบางปะอิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มนนท์วัฒนะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

Morals and Ethics of School Administrators in Thai Rath Witthaya School Group Chao Phraya River Basin, Central and Eastern Region
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่มน้าเจ้าพระยา ภาคกลางและภาคตะวันออก

Read Me

Academic Administration Participation of Teachers in Special Education Schools (Inclusive Education), Bang Khun Thian District Office under Bangkok Metropolitan
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สานักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

School Administrators’ Characteristics as Needed by Teachers in Rat Burana Office under Bangkok Metropolitan
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความต้องการของครูในโรงเรียนสำนักงาน เขตราษฎร์บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

Students’ Parent Satisfaction toward the Academic Administration in Phasumaneejak Schools under Nonthaburi Primary Educational Service Area Office 2
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียน วัดผาสุกมณีจักร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2

Read Me

Teachers’ Satisfaction toward the Academic Administration of Schools in Mueang Nakhon Nayok District under Secondary Educational Service Area Office 7
ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมือง นครนายก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

Read Me

Parents’ Participation of Students’ Learning Encouragement in Wat Thabantherngtham School under Nonthaburi Provincial Administrative Organization
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน วัดท่าบันเทิงธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Read Me

ความต้องการพัฒนาตนเองของครู ในกลุ่มสหวิทยลำพญา อำเภอมวกเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

Read Me

การจัดการศึกษาของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองนักเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์เครือข่ายศรีบุญเรือง 8 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา อาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานBrain-based Learning (BBL) ในรูปแบบ กุญแจ 5 ดอก

Read Me

การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

Read Me

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการจัดการศึกษาใน โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ ข้าราชการครูในอาเภอห้วยกระเจา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

Read Me

ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read Me

ความพึงพอใจของครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสต่อการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอบ่อทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

Read Me

การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูในโรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 อาเภอสวนผึ้ง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรีเขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

Read Me

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

Read Me

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนกาแพงแสน 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการดาเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนกบินทร์วิทยา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

Read Me

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 อาเภอสวนผึ้ง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

Read Me

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพของครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

Read Me

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอาเภอปากเกร็ด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

Read Me

การดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

Read Me

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพของครูตามความคิดเห็นของนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read Me

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

Read Me

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read Me

ความต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในอาเภอไทรน้อย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อาเภอบางไทร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

การบริหารกิจการนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอเมือง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

Read Me

คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเจดีย์ยุทธหัตถี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

Read Me

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มนครรังสิต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต2

Read Me

การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

Read Me

การบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 - 2

Read Me

ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

Read Me

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนอนุบาล วัดอ่างทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

Read Me

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายมหาจุฬา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

Read Me

ภาวะผู้นาในยุคประเทศไทย 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ คิดเห็นของครูโรงเรียนในกลุ่มไตรรัตน์สัมพันธ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

การบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตนนทบุรี 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

Read Me

การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายที่ 19 สังกัดสำนักงานเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร

Read Me

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มกาแพงแสน 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

Read Me

สภาพการปฏิบัติการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

Read Me

การดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เขตอาเภอลาดหลุมแก้ว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4

Read Me

การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในกลุ่มนครรังสิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

ความเครียดในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

Read Me

ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของครูโรงเรียนขยำยโอกำสทำง กำรศึกษำในอำเภอปำกเกร็ด สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2

Read Me

คุณภาพชีวิตการทางานของครูในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มที่ 8 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

คุณภาพชีวิตการทางานของครูในสถานศึกษา อาเภอบางบัวทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัด ใหม่กระทุ่มล้ม สานักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ ครูในโรงเรียนกลุ่มบูรพาบางปะอิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

การจัดการความรู้ของผู้บริหารโรงเรียน สานักงานเขตสายไหม สังกัด กรุงเทพมหานคร

Read Me

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มกาแพงแสน 4 สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

Read Me

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของครูในโรงเรียนเอกชน อาเภอ บางบัวทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 46 (8) สานักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

ความต้องการของครูด้านการนิเทศภายในโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม ประสิทธิภาพการจัดการศึกษากลุ่มที่ 8 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

Read Me

ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียน วันครู 2502 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

ความคิดเห็นของครูต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนใน กลุ่มเครือข่ายที่ 3 อาเภอเมืองปทุมธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอาเภอหนองแค สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

Read Me

ความต้องการพัฒนาของครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

Read Me

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ โรงเรียนในกลุ่มอุดมธรรมคุณ อาเภอบางปลาม้า สังกัดสานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

Read Me

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูโรงเรียนในอาเภอเมือง นครนายก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

Read Me

การทางานเป็นทีมของครูผู้สอนในโรงเรียน สหวิทยาเขตนนทบุรี 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

Read Me

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครู ในกลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัฒนาที่ 4 สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี

Read Me

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยใน ชั้นเรียนของโรงเรียนในกลุ่มศรีราชา 2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

Read Me

การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดสานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดมะขาม (ศรีวิทยาคาร)สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

Read Me

Customer Satisfaction on LED Grow Light in Central Province Area
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หลอดไฟปลูกต้นไม้ ในโซนจังหวัดภาคกลาง

Read Me

Satisfaction on Service Efficiency of Provincial Electricity Authority in Nakhon Pathom Province
ความพึงพอใจในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม

Read Me

ความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนโรงเรียนบ้านทิพย์นวด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

Read Me

บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในกลุ่ม โรงเรียนศรีราชา 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนบ้าน ตะเคียนราม ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู และบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

Read Me

ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามรูปแบบการนิเทศภายในกับความ ต้องการการนิเทศภายในของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

Read Me

การดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนในกลุ่มศรีราชา 5 สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลตะเคียน อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

Read Me

ความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

Read Me

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

Read Me

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์ สามัคคี อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

Read Me

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

Read Me

ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของโรงเรียนในกลุ่มบ่อทอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

Read Me

การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาโรงเรียนในกลุ่มวิชาการที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

Read Me

คุณภาพชีวิตการทำงานของครูในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 5 สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

Read Me

ลักษณะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 11

Read Me

การบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาในอาเภอบางขัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเซกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

Read Me

คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามความต้องการของนักเรียนโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

Read Me

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับความสาเร็จของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาของอาเภอ ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

Read Me

การมีส่วนร่วมของครูต่อการบริหารโรงเรียนบางขันวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช-พัทลุง เขต 12

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกรวด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Read Me

การจัดการระบบคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

Read Me

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 1

Read Me

ความคิดเห็นของครูผู้สอน ที่มีต่อการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อการบริหารการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ของโรงเรียน บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Read Me

ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหินตก อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน ขนอมพิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

Read Me

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสศูนย์ การศึกษา 2 (จตุภูมิ) ทุ่งสง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน บางขันวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

Read Me

การทางานเป็นทีมของครูผู้สอนสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายใต้ร่มเย็น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Read Me

ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อคุณภาพผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกุดฮูชมภูทอง เทศบาลตาบลนาด่าน อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2

Read Me

ความสัมพันธ์ของการปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร ๔ กับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

Read Me

ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดจันดี อาเภอช้างกลาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2

Read Me

ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายหนองหลวงวังหลวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2

Read Me

ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลจันดี สังกัดเทศบาลตาบลจันดี อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read Me

ความคิดเห็นของครูต่อการดาเนินงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนคายางพิทยาคม อาเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

Read Me

ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านบางตะเภา ตาบลท่ายาง อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read Me

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนบางขันวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38 (บ้านน้้าร้อน) สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนบ้านคลองโอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Read Me

ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีเจริญธรรม เทศบาลตาบลสุวรรณคูหา อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู

Read Me

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารโรงเรียน วัดอรัญคามวารี อาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read Me

Marketing Strategy of Online Items in Bangkok
กลยุทธ์การตลาดสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร

Read Me