Welcome to Pathumthani University Library Integrated System

Search
ต้องการสืบค้น
Title Title Alternative ID Name Level DegreeName

ผลงานวิจัยใหม่

ความพึงพอใจของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ สถานศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนตานีวิทยาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน บ้านยางบ่อภิรมย์ สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2

Read Me

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาการเด็กปฐมวัยของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2

Read Me

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายท่าตูม 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนบ้านตะเคียนราม ตาบลตะเคียนราม อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน บางขันวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

Read Me

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือข่ายอุดรวิทย์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

Read Me

การบริหารจัดการภัยแล้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์วาชิณี สุทธิโสภณ

Read Me

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ครูและผู้ปกครองต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

Read Me

การจัดทางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

ความพึงพอใจของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

การดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุในเขตบริการของเทศบาลตาบลตระการพืชผล อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนในการป้องกันการระบาดของยาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียน บ้านน้าหมัน ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียน บ้านน้าหมัน ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Read Me

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแสงภา ตาบลแสงภา อาเภอเนาแห้ว จังหวัดเลย

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลนาหอ อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้าหมันตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Read Me

ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

Read Me

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการปัญหาน้าท่วมของเทศบาลเมือง พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

Read Me

การจัดการการตลาดธุรกิจเครื่องสาอางขายตรง

Read Me

พฤติกรรมการซื้อน้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Read Me

พฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจใช้บริการรีสอร์ท

Read Me

การนานโยบายการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรไปปฏิบัติของสานักงานเกษตรอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

Read Me

ความคิดเห็นของประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ต่อการปฏิรูปประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2557-2560

Read Me

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read Me

บทบาทของกานันและผู้ใหญ่บ้านในการพัฒนาตาบลไผ่วง อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Read Me

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานตามหลัก ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลจักรสีห์ อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

Read Me

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตาบลกลางแดด อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Read Me

ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นาของผู้นาท้องถิ่น ในอาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

Read Me

การนาหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนของนักเรียนโรงเรียน วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

Read Me

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Read Me

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการส่งเสริมพระพุทธศาสนาของเทศบาลตาบลในอาเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

Read Me

ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

Read Me

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Read Me

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Read Me

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล นราภิรมย์ อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

Read Me

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการสาธารณะเทศบาลเมืองสระบุรีอาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

Read Me

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาการเด็กปฐมวัยของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2

Read Me

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

Read Me

ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

Read Me

การศึกษาแบบปฏิบัติที่ดีในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดประทาย ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Read Me

การขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา บ้านเขาน้าตก หมู่ที่ 7 ตาบลตลิ่งชัน อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อสภาพการบริหาร โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเครือข่าย การจัดการศึกษาที่ 19 สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน บ้านกันเตรียง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันเสพติดในเขตพื้นที่ สถานีตารวจภูธรเสม็ด จังหวัดชลบุรี

Read Me

ปัญหาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปัตตานี

Read Me

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจในสังกัดสถานีตารวจภูธรบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3

Read Me

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของตารวจในเขตสถานีตารวจภูธรบ้านบึง อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

Read Me

การบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรมวิหาร 4 ในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

Read Me

ลักษณะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 11

Read Me

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเครือข่ายจอมพระ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

Read Me

กระบวนการนิเทศภายในต่อความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

Read Me

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

Read Me

การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม

Read Me

การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาของโงเรียนใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

Read Me

ความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อกระบวนการนิเทศภายใน

Read Me

การทางานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2

Read Me

ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อนโยบายสาธารณะ ศึกษากรณีการดำเนิน นโยบาย สาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

Read Me

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)ในสังคมประชาธิปไตย

Read Me

การบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาในอาเภอบางขัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Read Me

คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามความต้องการของนักเรียนโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

Read Me

การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของผู้บริหาร ตามทัศนะของครูในศูนย์เครือข่ายวังพญาหนองจิก สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึ ษาปัตตานี เขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในอาเภอนาจะหลวย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Read Me

ศึกษาปัญหาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ศิลาทองพิทยาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read Me

การมีส่วนร่วมในการกาหนดแผนการปฏิบัติงานฝ่ายบริการการศึกษาของข้าราชการตารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 2 ชลบุรี

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในเขตสถานีตารวจภูธรพนัสนิคม อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

Read Me

ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการตารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 2 ชลบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโนนยาง ตาบลโคกสะอาด อาเภอน้าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Read Me

คุณภาพในการให้บริการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชุมชนของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อยจากัด (มหาชน) สาขา ศรีนครินทร์ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33

Read Me

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

Read Me

การปฏิบัติงานตามบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

Read Me

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับความสาเร็จของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาของอาเภอ ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

Read Me

การมีส่วนร่วมของครูต่อการบริหารโรงเรียนบางขันวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช-พัทลุง เขต 12

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกรวด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Read Me

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานขขตพื้นท่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ขขต 3

Read Me

การจัดการระบบคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

Read Me

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 1

Read Me

ความคิดเห็นของครูผู้สอน ที่มีต่อการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อการบริหารการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ของโรงเรียน บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Read Me

ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหินตก อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read Me

ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริการตามหลักธรรมาภิบาลของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร บางนา

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนชุมชน ตาบลจัตุรัส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

Read Me

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

Read Me

บทบาทของผู้นาและความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน ขนอมพิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

Read Me

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสศูนย์ การศึกษา 2 (จตุภูมิ) ทุ่งสง สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Read Me

การศึกษาสภาพการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน บางขันวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

Read Me

การทางานเป็นทีมของครูผู้สอนสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายใต้ร่มเย็น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Read Me

ความสัมพันธ์ของการปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร ๔ กับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

Read Me

ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดจันดี อาเภอช้างกลาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2

Read Me

ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลจันดี สังกัดเทศบาลตาบลจันดี อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read Me

ความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อกระบวนการนิเทศภายใน

Read Me

ความต้องการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน ศูนย์บริการโตโยต้า เมืองชล จังหวัดชลบุรี

Read Me

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6

Read Me

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอาเภอนาจะหลวย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Read Me

ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านบางตะเภา ตาบลท่ายาง อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ราษฎร์พัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3

Read Me

กระบวนการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

Read Me

การตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

Read Me

ปัญหาการบริหารงานในโรงเรียนขนาดเล็กตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนบางขันวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

Read Me

ความต้องการการนิเทศการศึกษาของครูเครือข่ายทุ่งกระเจียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

Read Me

ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

Read Me

การมีส่วนร่วมในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนน้าโสม สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนคาสร้อยวิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38 (บ้านน้าร้อน) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน บ้านคลองโอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Read Me

ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read Me

ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

Read Me

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารโรงเรียน วัดอรัญคามวารี อาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read Me

สภาพการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุหระ อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read Me

การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามความคิดเห็นของครูอา เภอปะนาเระ สังกัดสา นักงานการศึกษา เอกชน อา เภอปะนาเระจังหวัดปัตตานี

Read Me

ความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนโพธิ์ทอง วิทยานุสรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

Read Me

การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการวิจัยในชั้นเรียน ในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายนางรอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

Read Me

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพการให้บริการของสถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

Read Me

การศึกษาการดาเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนทรายทองวิทยา

Read Me

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนแก้งสนามนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

Read Me

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารเทศบาลเมืองสิงหนคร อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

Read Me