Welcome to Pathumthani University Library Integrated System

Search
ต้องการสืบค้น
Title Title Alternative ID Name Level DegreeName

ผลงานวิจัยใหม่

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการนาหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดวน อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

Read Me

บทบาทของผู้นาชุมชนในการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลจรเข้มาก อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

Read Me

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลสร้างนางขาว อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

Read Me

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจ กรณีศึกษา ฝ่ายอานวยการตารวจภูธรจังหวัดยะลา

Read Me

ความพึงพอใจระบบงานสังคมสงเคราะห์ กับความสุขของประชาชนเขตเทศบาลตาบลซับสมอทอด อาเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

Read Me

การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตาบลปะแต อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

Read Me

ปัญหาทางการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาของภาคเอกชน กรณีศึกษาทัศนะ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาเอกชนในเขตอาเภอเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Read Me

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองหนองคาย อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาบลคอกกระบือ อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

Read Me

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับแรงจูงใจในการทางานของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Read Me

การเมืองท้องถิ่นกับการแตกแยกในสังคม กรณีศึกษาตาบลบางโกระ อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

Read Me

บทบาทองค์กรอิสระในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีศึกษาผลกระทบต่อนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Read Me

ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อปัญหาการจราจรจากการใช้รถ-ใช้ถนนของพื้นที่ตาบลโกตาบารู อาเภอรามัน จังหวัดยะลา

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาบลหนองนกเขียน อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ตาบลหมอนนาง อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

Read Me

คุณลักษณะนายกเทศมนตรีที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

Read Me

ภาวะผู้นากับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสีดา จังหวัดนครราชสีมา

Read Me

ปัญหาหนี้สินของข้าราชการทหารชั้นประทวน ของหน่วย ร.152 พัน 3 ค่ายสิรินธร ตาบลเขาตูม อาเออยะรัง จังหวัดปัตตานี

Read Me

กลยุทธ์การตลาดของผู้บริโภค ศึกษากรณี : การดำเนินธุรกิจทำนายอนาคต ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

Read Me

บทบาทของพนักงานสอบสวนต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม ร่างพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน พ.ศ….

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดาเนินงานการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังยาว อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Read Me

ทรรศนะของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณีเฉพาะ : องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

Read Me

การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์

Read Me

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสาคัญกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองหิน

Read Me

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านแท่นทัพไทยตาบลหนองแวง อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ทะลบ อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

Read Me

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของ โรงเรียนบ้าน แท่นทัพไทย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3

Read Me

คุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

Read Me

การประเมินผลนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ศึกษากรณี : ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในจังหวัดสมุทรสาคร

Read Me

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใน จังหวัดเพชรบุรี

Read Me

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี

Read Me

ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดราชบุรี

Read Me

การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในเทศบาลตาบลบางแพ อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

Read Me

ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลบึงคอไห อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Read Me

บทบาทของเทศบาลเมืองราชบุรี ต่อการพัฒนาการเกษตร จังหวัดราชบุรี

Read Me

ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของ ตลาดไท ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Read Me

การบริหารงานท้องถิ่นตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตาบลพระประโทน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

Read Me

ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองลาตาเสา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read Me

ผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียน คามาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านควนขี้แรด

Read Me

การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ

Read Me

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสาคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์

Read Me

การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์

Read Me

ผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคาควบกล้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านยะรม

Read Me

ผลการใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านควนขี้แรด

Read Me

การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์

Read Me

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านและเขียนที่เน้นคา Adjectives กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุมภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ

Read Me

ผลการใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบางมะรวด

Read Me

ผลการใช้ชุดฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองปัตตานี เรื่อง รูปทรงเส้นสีกับวิถีของการวาดภาพ

Read Me

ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบางมะรวด

Read Me

การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยด้วย กิจกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้สาหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบาละ

Read Me

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองปัตตานี

Read Me

การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมายอ (สถิตภูผา) เรื่อง บ้านแสนสุข

Read Me

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกือแล

<