Welcome to Pathumthani University Library Integrated System

Search
ต้องการสืบค้น
Title Title Alternative ID Name Level DegreeName

ผลงานวิจัยใหม่

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

Read Me

ความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อกระบวนการนิเทศภายใน

Read Me

การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

Read Me

การมีส่วนร่วม ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

Read Me

การใช้หลักธรรมาภิบาลสนับสนุนการบริหารของโรงเรียนบึงกาฬ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโยธินบูรณะ จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนวัดคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

Read Me

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดเพชรบุรี

Read Me

การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Read Me

การบริหารงานวิชาการ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายวังสามหมอ 3 อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

Read Me

การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก 2

Read Me

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู ในศูนย์เครือข่ายดงชมพู อาเภอสีชมพู สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์สามัคคี อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Read Me

การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

Read Me

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอาเภอบางกรวย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงทองหลาง อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Read Me

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูใน โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตบุษราคัม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 17

Read Me

การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน (เครือข่ายที่40) สานักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียน สองคอนวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

Read Me

ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนกลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัฒนาที่ 4 สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี

Read Me

การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

Read Me

ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอาเภอปากเกร็ดสังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนในกลุ่มร่มเกล้า อาเภอบางไทร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียนเครือข่ายสหวิทย ศึกษามิตรภาพ-มวกเหล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

Read Me

การดำเนินงานการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

Read Me

ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรศูนย์กำรศึกษำพิเศษในเครือข่ำยส่งเสริม ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ สังกัดศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 1 และส่วนกลำง

Read Me

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูในกลุ่มเครือข่าย นครรังสิตสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน เขตอาเภอเมืองปทุมธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

Read Me

คุณธรรมของนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตพลอยไพลิน สังกัดสานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

Read Me

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนประถมศึกษา อาเภอบางกรวย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน แหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์” สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดนนทบุรี

Read Me

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา สังกัด ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1 และส่วนกลาง

Read Me

การพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียน อาเภอปากเกร็ด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานกิจการนักศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Read Me

ความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการจัดการศึกษาวิชาชีพในเรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี

Read Me

ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน อำเภอบางกรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนวัด โพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหาร โรงเรียนในอำเภอเมืองนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

Read Me

การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอหนองแค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

Read Me

ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียน อนุบาลบวรพรรณ 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในกลุ่มนนท์วัฒนะสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัย ในโรงเรียน ชลประทานสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตหล่มเก่า น้ำหนาว เขาค้อ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

Read Me

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มนนท์วัฒนะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในกลุ่มเครือข่ายอำเภอบางบัวทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4

Read Me

การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารวิชาการของสถานศึกษาในสหวิทยาเขต ปทุมเบญจา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

Read Me

การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา อาเภอบางกรวย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ สถานศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนตานีวิทยาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน บ้านยางบ่อภิรมย์ สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2

Read Me

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาการเด็กปฐมวัยของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2

Read Me

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายท่าตูม 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนบ้านตะเคียนราม ตาบลตะเคียนราม อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน บางขันวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

Read Me

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือข่ายอุดรวิทย์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

Read Me

การบริหารจัดการภัยแล้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์วาชิณี สุทธิโสภณ

Read Me

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ครูและผู้ปกครองต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

Read Me

การจัดทางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

ความพึงพอใจของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

การดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุในเขตบริการของเทศบาลตาบลตระการพืชผล อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนในการป้องกันการระบาดของยาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียน บ้านน้าหมัน ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียน บ้านน้าหมัน ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Read Me

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแสงภา ตาบลแสงภา อาเภอเนาแห้ว จังหวัดเลย

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลนาหอ อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้าหมันตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Read Me

ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

Read Me

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการปัญหาน้าท่วมของเทศบาลเมือง พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

Read Me

การจัดการการตลาดธุรกิจเครื่องสาอางขายตรง

Read Me

พฤติกรรมการซื้อน้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Read Me

พฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจใช้บริการรีสอร์ท

Read Me

การนานโยบายการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรไปปฏิบัติของสานักงานเกษตรอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

Read Me

ความคิดเห็นของประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ต่อการปฏิรูปประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2557-2560

Read Me

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read Me

บทบาทของกานันและผู้ใหญ่บ้านในการพัฒนาตาบลไผ่วง อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Read Me

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานตามหลัก ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลจักรสีห์ อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

Read Me

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตาบลกลางแดด อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Read Me

ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นาของผู้นาท้องถิ่น ในอาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

Read Me

การนาหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนของนักเรียนโรงเรียน วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

Read Me

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Read Me

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการส่งเสริมพระพุทธศาสนาของเทศบาลตาบลในอาเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

Read Me

ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

Read Me

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Read Me

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Read Me

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล นราภิรมย์ อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

Read Me

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการสาธารณะเทศบาลเมืองสระบุรีอาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

Read Me

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาการเด็กปฐมวัยของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2

Read Me

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

Read Me

ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

Read Me

การศึกษาแบบปฏิบัติที่ดีในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดประทาย ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Read Me

การขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา บ้านเขาน้าตก หมู่ที่ 7 ตาบลตลิ่งชัน อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อสภาพการบริหาร โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเครือข่าย การจัดการศึกษาที่ 19 สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน บ้านกันเตรียง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันเสพติดในเขตพื้นที่ สถานีตารวจภูธรเสม็ด จังหวัดชลบุรี

Read Me

ปัญหาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปัตตานี

Read Me

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจในสังกัดสถานีตารวจภูธรบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3

Read Me

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของตารวจในเขตสถานีตารวจภูธรบ้านบึง อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

Read Me

การบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรมวิหาร 4 ในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

Read Me

ลักษณะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 11

Read Me

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเครือข่ายจอมพระ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

Read Me

กระบวนการนิเทศภายในต่อความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

Read Me

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

Read Me

การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม

Read Me

การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาของโงเรียนใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

Read Me

ความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อกระบวนการนิเทศภายใน

Read Me