Welcome to Pathumthani University Library Integrated System

Search
ต้องการสืบค้น
Title Title Alternative ID Name Level DegreeName

Search Thesis

N.
Tittle
Creator Name
System
1
  การพัฒนาแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานีปลอดบุหรี่   ทิวาพร ฟูเฟื่อง และ สมบูรณ์ ขอสกุล
2
  ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมการบาดเจ็บของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดปทุมธานี   ภาณุมาศ ไกรสัย กัญญา ชื่นอารมณ์
3
  ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพซ้ำของผู้ติดยาเสพติดในเขตจังหวัดปทุมธานีที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถาบันธัญญารักษ์   กัญญา ภู่ระหงษ์
4
  ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัด ปทุมธานี   กิตติมาพร โลกาวิทย์
5
  การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี   สมจิตร ชัยยะสมุทร อรทัย โสมนรินทร์ และ สิรินาถ ธรรมวิญญา
6
  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี   ทาริกา วัฒนาสัจจา และ กัญญา ชื่นอารมณ์
7
  ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยปทุมธานี   กิตติมาพร โลกาวิทย์
8
  ความเชื่อเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี   สุภาภรณ์ ปรณีวัตร และ ทิวาพร ฟูเฟื่อง
9
  การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยวิธีการจัดสมดุลการผลิต กรณีศึกษา : ปลาดุกตากแห้ง
  Productivity Improvement for Increase Product by Line Balancing Process Case Study : Dry Walking Catfish
  นายผดุงศิลป์ พิทักษ์
10
  การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์แกโซลีนขนาดเล็กที่ใช้แกโซฮอล์ E10
  Test performance of a small size gasoline engine that uses E10
  นายธนาพล สุขชนะ, นายณัฐพงศ์ หล้ากอง, นายสุรชัย ทรัพย์ธนบูรณ์
11
  การออกแบบและสร้างเครื่องเซอร์โวเพรส
  Design and construction of servo press
  ดร.ภาสพิรุฬห์ ศรีสำเริง, นายทศพร สุขยศ
12
  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กรณีศึกษา เทศบาลเมืองท่าโขลง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  The Case Study of People’s Political Participation in Muang Thaklong Subdistrict Municipality, Khlong Luang District, Pathumthani Province District, Pathumthani Province
  ดร.สุรพงษ์ รุ่งวารินทร์
13
  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
  The People Political Participation Characteristic In the Area of Bangkhuwat Municipal District, Muang District, Prathumthani Province
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์
14
  การศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  Political participation process- people who believe in Buddhism : Islam and Christianity – Pathumthani University as a case study
  น.ส.นันท์นภัส วงษ์พาณิทอักษร
15
  จิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี
  Pathumthani University Students Public Consciousness
  สมชาย ศรีสุนทรโวหาร
16
  การประเมินหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  An Evaluation of the Bachelor of Nursing Science Program, Faculty of Nursing, Pathumthani University
  นางสมจิตร ชัยยะสมุทร, นางอรทัย โสมนรินทร์, นางสาวสิรินาถ ธรรมวิญญา
17
  ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดปทุมธานี
  Health Status and Health Promotion Behaviors of Elderly in the Community of Pathumthani Province
  กิตติมาพร โลกาวิทย์
18
  ภาวะผู้นำ ของผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  Leadership of Student leaders Pathumthani University
  นางสาวณัฐพร ฉายประเสริฐ
19
  รูปแบบการจัดการแบรนด์ที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
  Format of Brand Management Affecting Decision-Making to Further Study by Undergraduate Students in Private Higher Education institutions
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ ขันทอง
20
  การพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาตลาดนัดสหกรณ์การเกษตร สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
  Information System Development for Spaces Booking on Selling Products via Internet: A Case Study of Agricultural Cooperatives Market Fair in Sawankalok, Sukhothai
  นายกัมปนาท คูศิริรัตน์
21
  การพัฒนาสื่อการเรียนรู้รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  Development learning Media format of electronic books on Application of Computer in Business for Students in the Facculty of Business Administration, Pathumthani University
  นายกัมปนาท คูศิริรัตน์
22
  การลงโทษผู้กระทำความผิดฐานละเมิด ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และ เครื่องหมายการค้า ทางแพ่งและทางอาญา
  Punishing doer base mistake infringe , copyright , patent , and , trademark , civil way and criminal
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา ศรีเกตุ
23
  สภาพปัญหาการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  Operational Problems of Education Loan Fund in Pathumthani University
  นายชลัช วงษ์วิฑิต
24
  พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัย ปทุมธานี
  Reading Behaviour of the Students in Pathumthani University
  วัสสิกา รุมาคม
25
  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ที่ได้รับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนโดยใช้ เกมคณิตศาสตร์ เรื่อง “การให้เหตุผล”
  A Study of Learning Achievement by Inquiry Teaching Method through “Reasoning” in Mathematics Games of Accounting Department Administration Students, Pathumthani University
  นายมงคล จิตรโสภิณ
26
  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ที่ได้รับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ เรื่อง “การให้เหตุผล”
  A Study of Learning Achievement by Inquiry Teaching Method through “Reasoning” in Mathematics Games of Accounting Department Administration Students, Pathumthani University
  นายมงคล จิตรโสภิณ