Welcome to Pathumthani University Library Integrated System

Search
ต้องการสืบค้น
Title Title Alternative ID Name Level DegreeName

Search Thesis

N.
Tittle
Creator Name
System
1
  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   นางสาวสุภาวดี โฮชิน
2
  ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนใน กลุ่มสุวารี – สามัคคี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   นายฮูชัยพี เจ๊ะโซ๊ะ
3
  ปัจจัยการตลาดรถมือสองในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
  Marketing factors of used
  นายองศา กมลวิบูลย์
4
  สภาพปัญหาของงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
  Problems of Student Care System Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School
  นางกมลรัตน์ อรุณ
5
  ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกับการดาเนินการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาล ในจังหวัดนนทบุรี
  Relationship between Information System for Administration and Academic Administration of Schools under Municipalities in Nonthaburi Province
  ทัศนีย์ ป่วงกลาง
6
  ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูในโรงเรียนอำเภอคลองหลวง สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 1
  Morale of Government Teacher’s in Amphoe Khlong Luang Schools under Pathumthani Primary Educational Service Area 1
  นางสาวชูศรี ศิริกุล
7
  การศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ตามความคิดเห็นของครู
  Teachers Opinion toward to Transformational Leadership of School Administrators Debsirin Nonthaburi School
  นางสาวจินดา ด้วงเดช
8
  การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
  The Student Care and Support System Pathumtaani Provincial Administration
  จันทร์ศรี เฉยทุม
9
  ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
  Teachers’ Satisfaction towards Academic Affairs Administration of School Administrators, Debsirin Klong Sebsam Pathumthani School
  จันทร์แรม ทะเสนฮด
10
  การจัดการศึกษาตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของโรงเรียนในกลุ่มอำเภอบางใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
  Educational Management According to the Eight Basic Morals Principles of School in Bangyai District under Nonthaburi Primary Education Service Area Office 2
  นางขนิษฐา เถนว่อง
11
  การบริหารงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
  Academic Administration in Learning Foreign Language(English) of School Administrators under Nonthaburi Provincial Administration Organization
  กิตติยาพร สุทโธ
12
  เหตุผลการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
  The Reason for the Guardian’s Decision to Send Descendant to Attend Class in Private Schools Bang Bua Thong District Nonthaburi Province
  กนกวรรณ สมัครเขตรการ
13
  ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองที่ได้รับ การผ่อนผันให้ทางานในประเทศไทย
  Legal Problems of Protection of Foreign Workers who fled the city have been paroled to work in Thailand
  พันตารวจเอกพินัย ไกรนุกูล
14
  ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและเปิดดำเนินกิจการ ธุรกิจที่พักแรมในเขตชายแดนด้านจังหวัดราชบุรี
  Legal Issues on Establishing and Running Accommodation Business on the Border of Ratchaburi province
  นายจักรี สุขเกลอ
15
  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ที่ดินภายใต้กรอบผังเมืองรวม
  Legal Measures to control Land Use under the Comprehensive Plan
  นายกิตติศักดิ์ นิธิณัฐเจริญกุล
16
  การศึกษาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน อาเภอวิหารแดง สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2
  The Study of Management of Students Development Activities in Schools in Wihan Daeng District under the Office of Saraburi Primary Educational Service Area 2
  นางสุวรรณี ทิพย์ศรีหา
17
  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการทางสังคมของแรงงานนอกระบบ   จ่าสิบเอกกิตติวรา หยองบางไทร
18
  การชดใช้คืนผลกาไรหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการละเมิดให้แก่ผู้เสียหายกรณีการละเมิดเครื่องหมายการค้า   นายกิตติ ยืนยง
19
  ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่กระทำการโดยทุจริต   นายสถาพร สถิตย์ปิยะรัตน์
20
  ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายอาคารชุด   นางสาวณภัชนันท์ บุญนวล
21
  สิทธิในการดาเนินคดีของผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง   ดาบตารวจ นฤนนท์ ภาวะบุตร
22
  ปัญหาจากการให้ความคุ้มครองคาบเกี่ยวหรือซํ้าซ้อนระหว่างกฎหมาย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า ที่มีผลต่อคำพิพากษาของศาล   ร้อยตำรวจโท จตุพงศ์ อาจหาญ