Welcome to Pathumthani University Library Integrated System

Search
ต้องการสืบค้น
Title Title Alternative ID Name Level DegreeName

Search Thesis

N.
Tittle
Creator Name
System
1
  ความพึงพอใจของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ สถานศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนตานีวิทยาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   นรากร บุญปก
2
  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน บ้านยางบ่อภิรมย์ สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2   ยุทธนา ดุจมะยูร
3
  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาการเด็กปฐมวัยของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2   อนุชิตร ประไกร
4
  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายท่าตูม 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2   นางศิวพร บูรณะ
5
  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนบ้านตะเคียนราม ตาบลตะเคียนราม อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ   นายประดิษฐ์ พิมพา
6
  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน บางขันวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   วิมล อ่อนเกตุพล
7
  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือข่ายอุดรวิทย์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2   นางสาวพัชราภรณ์ หาญณรงค์
8
  การบริหารจัดการภัยแล้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์วาชิณี สุทธิโสภณ   วาชิณี สุทธิโสภณ
9
  ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ครูและผู้ปกครองต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์   นางมาลีจันทร์ ก้านอินทร์
10
  การจัดทางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี   ศักดิ์สิทธิ์ สูงสว่าง
11
  ความพึงพอใจของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ   อาริยา พันธ์ภูรักษ์
12
  การดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุในเขตบริการของเทศบาลตาบลตระการพืชผล อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี   ปราโมทธ์ ศรีสม
13
  การมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนในการป้องกันการระบาดของยาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู   นายกฤษฎา ถนอมสุขสันต์
14
  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียน บ้านน้าหมัน ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   สุจิตตา เจ๊ะยอ
15
  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียน บ้านน้าหมัน ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   พิศุทธา ธรรมเมธากุล
16
  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแสงภา ตาบลแสงภา อาเภอเนาแห้ว จังหวัดเลย   พัฒชยา แก้วศรีมล
17
  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลนาหอ อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   ปิยรส ลาภารัตน์
18
  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   โชติช่วง ต่อชีพ
19
  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้าหมันตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   กัลยา สุขป่าน
20
  ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี   นายรัฐกานต์ บุตรเณร
21
  ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการปัญหาน้าท่วมของเทศบาลเมือง พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี   ธัญญารัตน์ สิทธิเจริญยศ
22
  การจัดการการตลาดธุรกิจเครื่องสาอางขายตรง   ศุลักขณา พงษ์ฉาย
23
  พฤติกรรมการซื้อน้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   ธาราเทพ หนูหล่า
24
  พฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจใช้บริการรีสอร์ท   ศิริพร โตแย้ม
25
  การนานโยบายการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรไปปฏิบัติของสานักงานเกษตรอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี   นายเอกพงศ์ บำรุงบุญ
26
  ความคิดเห็นของประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ต่อการปฏิรูปประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2557-2560   นายไพฑูรย์ สุขสามดาว
27
  วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   นางสาวศิรินภา จันทา
28
  บทบาทของกานันและผู้ใหญ่บ้านในการพัฒนาตาบลไผ่วง อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง   นายวิสูต จันทร
29
  ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานตามหลัก ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลจักรสีห์ อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี   นายเดโช บุญเกิด
30
  ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตาบลกลางแดด อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์   นายศรชัย อธิปฏิเวชช