Welcome to Pathumthani University Library Integrated System

Search
ต้องการสืบค้น
Title Title Alternative ID Name Level DegreeName

Search Thesis

N.
Tittle
Creator Name
System
1
  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์   ธิชญา อายุยืน
2
  ความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อกระบวนการนิเทศภายใน   ชิษณุธร บุตรจันทร์
3
  การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2   นราศักดิ์ อบเชย
4
  การมีส่วนร่วม ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ   อธิชัย แก้วสีขาว
5
  การใช้หลักธรรมาภิบาลสนับสนุนการบริหารของโรงเรียนบึงกาฬ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21   ว่าที่ร้อยตรีฐณวรัตม์ วงษ์หาบุศย์
6
  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโยธินบูรณะ จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10   พรทิพย์ อินทร์พุ่ม
7
  ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนวัดคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี   ปรียานุช เจียมโพธิ์
8
  ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดเพชรบุรี   ประภาพร แสงไสย์
9
  การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   วีรชาติ สมอุปฮาด
10
  การบริหารงานวิชาการ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายวังสามหมอ 3 อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี   นฤมล ประเสริฐพงษ์
11
  การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก 2   ธนาวดี พะไตรยะ
12
  การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู ในศูนย์เครือข่ายดงชมพู อาเภอสีชมพู สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5   นางวรนุช แจ่มโนนคูณ
13
  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์สามัคคี อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก   อักษราภัค อาตมียะนันท์
14
  การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3   อมร ขามธาตุ
15
  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอาเภอบางกรวย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1   อนุวัตร ธิระมาร
16
  ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงทองหลาง อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี   อโณทัย เทียนอร่าม
17
  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูใน โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตบุษราคัม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 17   หนึ่งฤทัย ศรีสุข
18
  การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน (เครือข่ายที่40) สานักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร   สุนันทา ลำลอง
19
  ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียน สองคอนวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4   สำราญ ซื่อตรง
20
  ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนกลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัฒนาที่ 4 สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี   สมศักดิ์ ชูเชื้อ
21
  การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา   สกาวรัตน์ จรัสศรี
22
  ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอาเภอปากเกร็ดสังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2   ศิริพร มุสิกะวัน
23
  การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนในกลุ่มร่มเกล้า อาเภอบางไทร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2   ศันสนีย์ เทสถิตย์
24
  ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียนเครือข่ายสหวิทย ศึกษามิตรภาพ-มวกเหล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สระบุรี เขต 2   ศักดิ์ชัย สินธุไชย
25
  การดำเนินงานการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี   วิไลพร สัมมา
26
  ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรศูนย์กำรศึกษำพิเศษในเครือข่ำยส่งเสริม ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ สังกัดศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 1 และส่วนกลำง   วินิต ภูลายยำว
27
  ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูในกลุ่มเครือข่าย นครรังสิตสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2   วันเพ็ญ แสนงาม
28
  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน เขตอาเภอเมืองปทุมธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4   วรกานต์ สุดาจันทร์
29
  คุณธรรมของนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตพลอยไพลิน สังกัดสานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8   วนิดา ปรัชญรัตน
30
  บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนประถมศึกษา อาเภอบางกรวย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1   ยุวดี ทองคำ