Welcome to Pathumthani University Library Integrated System

Search
ต้องการสืบค้น
Title Title Alternative ID Name Level DegreeName

Search Thesis

N.
Tittle
Creator Name
System
1
  ความคิดเห็นของประชาชนต่อการนาหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดวน อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์   อนัญญา ชินนาค
2
  บทบาทของผู้นาชุมชนในการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลจรเข้มาก อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์   สุภัทร ค้าชู
3
  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลสร้างนางขาว อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย   สิบเอก พงศ์ดนัย จะหลาบหลวง
4
  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจ กรณีศึกษา ฝ่ายอานวยการตารวจภูธรจังหวัดยะลา   สิบตารวจตรี จิระศักดิ์ อุปมัยรัตน์
5
  ความพึงพอใจระบบงานสังคมสงเคราะห์ กับความสุขของประชาชนเขตเทศบาลตาบลซับสมอทอด อาเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์   ศุภพร ชาติกรณ์
6
  การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตาบลปะแต อาเภอยะหา จังหวัดยะลา   ร้อยตำรวจเอกผดุงศักดิ์ ภาชนะ
7
  ปัญหาทางการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาของภาคเอกชน กรณีศึกษาทัศนะ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาเอกชนในเขตอาเภอเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   มาวิน มากจังหวัด
8
  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองหนองคาย อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย   แพง แก้วอุ่น
9
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาบลคอกกระบือ อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี   พันตำรวจโทปภาณ จันทร์กลับ
10
  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับแรงจูงใจในการทางานของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี   สิบตารวจโท พลวัฒน์ นันท์ไชยวงศ์
11
  การเมืองท้องถิ่นกับการแตกแยกในสังคม กรณีศึกษาตาบลบางโกระ อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี   ปัญญา สิตตหิรัญ
12
  บทบาทองค์กรอิสระในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีศึกษาผลกระทบต่อนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย   นูร์มัน หะยีมะสาและ
13
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล
14
  ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อปัญหาการจราจรจากการใช้รถ-ใช้ถนนของพื้นที่ตาบลโกตาบารู อาเภอรามัน จังหวัดยะลา   พันตารวจโทธนาเทพ วรรณกูล
15
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาบลหนองนกเขียน อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี   ต่อภูมิ วิชาฤทธิ์
16
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ตาบลหมอนนาง อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี   ฑีฆพันธ์ เหลืองอ่อน
17
  คุณลักษณะนายกเทศมนตรีที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   ชัชฎา เต็มปีติกุล
18
  ภาวะผู้นากับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสีดา จังหวัดนครราชสีมา   เจียมพจน์ นาคณรงค์
19
  ปัญหาหนี้สินของข้าราชการทหารชั้นประทวน ของหน่วย ร.152 พัน 3 ค่ายสิรินธร ตาบลเขาตูม อาเออยะรัง จังหวัดปัตตานี   จ่าสิบเอกบุญญา นิเลาะ
20
  กลยุทธ์การตลาดของผู้บริโภค ศึกษากรณี : การดำเนินธุรกิจทำนายอนาคต ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม   นางสาวณัฐริกรณ์ เชียงของ
21
  บทบาทของพนักงานสอบสวนต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม ร่างพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน พ.ศ….   พันตำรวจตรี ชูเกียรติ แก้วอาจ
22
  ความพึงพอใจของผู้ปกครองการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   กรรณิกา สารพันธ์
23
  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดาเนินงานการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังยาว อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   นางยุพิน โทไข
24
  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   นางจันทร์เพ็ญ ตี้มยะราช
25
  ทรรศนะของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณีเฉพาะ : องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   ว่าที่ร้อยตรี หญิง เดือนเพ็ญ แพงศรี
26
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่   ณัฐกาญจน์ ทรัพย์โภค
27
  การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์   สันต์สุดา เจดีย์พระหมณ์
28
  ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสาคัญกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองหิน   รุ่งรัตน์ จันทร์นุ่ม
29
  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านแท่นทัพไทยตาบลหนองแวง อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์   ทองทิพย์ คุ้มทรัพย์
30
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ทะลบ อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่   ณัฐกาญจน์ ทรัพย์โภค