Welcome to Pathumthani University Library Integrated System

Search
ต้องการสืบค้น
Title Title Alternative ID Name Level DegreeName

Search E-Theses

Title Thai
ปัจจัยการตลาดรถมือสองในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
Title English
Marketing factors of used
Creator
Nameนายองศา กมลวิบูลย์
 
Organization
Subject
ThaSHปัจจัยทางการตลาด
 
Classification
1.       เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยการตลาดมือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

2.       เพื่อเปรียบเทียบระดับความสำคัญของปัจจัยการตลาดมือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน

สมมติฐานในการศึกษา

            สมมติฐาน 1.  ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกันระดับความสำคัญของปัจจัยการตลาดมือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน

            สมมติฐาน 2.  ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกันระดับความสำคัญของปัจจัยการตลาดมือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน

สมมติฐาน 3.  ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสต่างกันระดับความสำคัญของปัจจัยการตลาดมือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน

สมมติฐาน 4.  ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันระดับความสำคัญของปัจจัยการตลาดมือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน

สมมติฐาน 5.  ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันระดับความสำคัญของปัจจัยการตลาดมือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน

สมมติฐาน 6.  ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันระดับความสำคัญของปัจจัยการตลาดมือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน

ขอบเขตของการศึกษา

1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยการตลาดรถมือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีเนื้อหาดังนี้ ปัจจัยการตลาด วิเคราะห์เป็น 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด  ด้านพนักงานขาย ด้านลักษณะทางกายภาพของเต้นท์จัดจำหน่ารถมือสอง และด้านกระบวนการให้บริการ เพื่อเปรียบเทียบระดับความสำคัญของปัจจัยการตลาดมือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน

2. ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นบุคคลที่สามารถขออนุญาตขับขี่รถยนต์ได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ..2522 และตามบทบัญญัติกฎหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19 ประกอบมาตรา 153 ถือว่าเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะมีความสามารถอย่างสมบูรณ์ในการกระทำการใดๆ อันมีผลผูกพันและสภาพบังคับตามกฎหมายได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ ตลอดจนยังเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการตัดสินใจซื้อหรือการรับบริการต่างๆ ได้เอง และเนื่องจากไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา

การศึกษาใช้ระยะเวลาระหว่าง เดือนพฤศจิกายน พ.. 2556 ถึง เดือนมกราคม พ.. 2557 รวมเป็นเวลา 3 เดือน

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยการตลาดรถมือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ ดังนี้

1. เป็นแนวทางในการพัฒนาปัจจัยการตลาดรถมือสองให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

2. นำผลการศึกษามาเป็นแนวทางเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนการตลาด การให้บริการ และส่งเสริมการขาย ของเจ้าของเต้นท์รถมือสอง

3. บริษัทจำหน่ายรถยนต์  ได้นำข้อมูลจากการศึกษาไปปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด

 

วิธีการดำเนินการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้มุ่งเพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดที่รถมือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถมือสองในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครจำนวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสถิติทางสังคมศาสตร์

ผลการศึกษา

            ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 26– 35 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท ปัจจัยการตลาดโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถมือสอง พบว่า ผู้บริโภคใช้ระยะเวลาในการตัดสินในซื้อรถมือสองมากที่สุด 4 เดือน และน้อยที่สุด 1 เดือน ผู้บริโภคได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเต้นท์ขายรถมือสองเพื่อตัดสินใจซื้อรถมือสองมากที่สุด 6 เดือน และน้อยที่สุด 1 เต้นท์  ถ้ามีบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลที่รู้จักต้องการซื้อรถมือสอง จะแนะนำให้เข้าซื้อรถมือสองจากเต้นท์นี้ ยี่ห้อของรถมือสองที่ซื้อมากที่สุด คือ โตโยต้า วัตถุประสงค์หลักในการตัดสินใจซื้อรถมือสองมากที่สุด คือ เพื่อธุรกิจนอกเหนือจากไปทำงาน และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถมือสองมากที่สุด คือ บุคคลในครอบครัว / ญาติ  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถมือสอง ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อรถมือสอง (เดือน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านจำนวนเต็นท์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตัดสินใจซื้อรถมือสอง (เต้นท์) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้บริโภคที่มีอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถมือสอง ด้านถ้ามีบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลที่รู้จักต้องการซื้อรถมือสอง จะแนะนำให้ซื้อรถมือสองจากเต้นท์นี้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และ .05  ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี

-->