Welcome to Pathumthani University Library Integrated System

Search
ต้องการสืบค้น
Title Title Alternative ID Name Level DegreeName

Search E-Theses

Title Thai
ความพึงพอใจของครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสต่อการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอบ่อทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
Title English

Creator
Nameจิดาภา ทศชา
 
Organization
Subject
ThaSH
 
Classification