Language

ประวัติมหาวิทยาลัยปทุมธานี


 

ประวัติความเป็นมา ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี

           มหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในนาม “ วิทยาลัยปทุมธานี” เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดย ดร. ชนากานต์ ยืนยง เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง วัตถุประสงค์ในการการจัดตั้งสถาบันแห่งนี้ เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้แก่เยาวชนในจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ให้เพียบพร้อมด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพ และประกอบด้วยจริยธรรมในการดำเนินชีวิต อันจะเป็นการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
           นับแต่การก่อตั้งวิทยาลัยปทุมธานีเป็นต้นมา วิทยาลัยปทุมธานีได้ปฎิบัติพันธะกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากจากสถาบันแห่งนี้ ได้ประกอบสัมมาวิชาชีพรับใช้ สังคมและประเทศชาติอย่างมีคุณภาพ และประกอบด้วยคุณธรรม นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคณาจารย์และผู้บริหารสถาบันเป็นอย่างยิ่ง
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย : รู้วิชาการ รู้คุณธรรม นำปฏิบัติได้
ปณิธานของมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยปทุมธานีมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมโดยเน้นการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพทั้งในด้านวิชาการด้านทักษะในการประกอบวิชาชีพ และการเสริมสร้างให้บัณฑิตเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยปทุมธานีมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติ มีมาตรฐานระดับสากล และเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาชุมชนและท้องถิ่น
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับชาติ 
2. ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในเชิงปฏิบัติ มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นผู้นำในสังคม มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
3. ให้บริการทางวิชาการ แก่สังคม เป็นแหล่ง แสวงหาความรู้ทางวิชาชีพ หลากหลาย รูปแบบ 
4. สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่เป็นรูปธรรม 
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ อนุรักษ์ทรัพยากรของชาติ และทรัพยากรท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย : วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี มีดังนี้
1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถทั้งทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติตรงกับความต้องการของสังคมและ ประเทศชาติมีคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสำนึกในจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยเน้นการประสานความร่วมมือกับ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
3. เพื่อให้การบริการวิชาการแก่สังคม 
4. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
EVENTS
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ( หลักสูตร 5 ปี )
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ( หลักสูตร 5 ปี )
 • สาขาวิชาการสอนอิสลาม
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ed.D.)
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.)
  • สาขาวิชาการพัฒนาการบริหาร
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)
  • สาขาวิชาการพัฒนาการบริหาร

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA)

คณะพยาบาลศาสตร์

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

คณะนิติศาสตร์

 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)
 • หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (LL.D.)


คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H.)
  • สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

คณะรัฐศาสตร์

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)
 • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.S.)
 • หลักสูตรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)
  • สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


จัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี