Language

OR


ช่องทางการรับสมัคร
  1. เลือกช่องทางการสมัครที่ต้องการ
2. รอผลการสมัครทางเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย หรือ ติดต่อสอบถามผลการสมัครได้ที่ฝ่ายรับสมัคร ptu โทร 02-975-6999
3. เมื่อนักศึกษาได้รับการยืนยันการสมัคร สามารถติดต่อลงทะเบียนเรียนและขึ้นทะเบียนนักศึกษาได้ทันที
 

 

ช่องทางการสมัครเรียน
 
- สมัคร Online
1. กรอกข้อมูลการสมัคร Online Click ที่นี่
2. ฝ่ายรับสมัครจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการรับสมัคร

- สมัครทางไปรษณีย์
1. กรอกข้อมูลการสมัคร Download PDF ที่นี่
2. ส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง
    ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
    140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง
    อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
3. ฝ่ายรับสมัครจะติดต่อกลับ

- สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยปทุมธานี
1. รับใบสมัครที่มหาวิทยาลัย หรือ Download PDF ที่นี่
2. นำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมาติดต่อที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
   
เอกสารประกอบการรับสมัคร
 

- ใบสมัคร มหาวิทยาลัยปทุมธานี
- สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) 2 ฉบับ
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

   
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  - นักศึกษาสามารถ ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ที่
อาคาร 2 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
- ข่าวสารงานกองทุน
    - แบบคำขอกู้รายเก่า กยศ.
    - แบบคำขอกู้รายเก่า กรอ.
    - แบบคำขอกู้รายใหม่ กยศ.
    - แบบคำขอกู้รายใหม่ กรอ.
- ดูข่าวสารเพิ่มเติม ก.ย.ศ หรือ กรอ.

EVENTS
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ( หลักสูตร 5 ปี )
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ( หลักสูตร 5 ปี )
 • สาขาวิชาการสอนอิสลาม
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ed.D.)
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.)
  • สาขาวิชาการพัฒนาการบริหาร
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)
  • สาขาวิชาการพัฒนาการบริหาร

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA)

คณะพยาบาลศาสตร์

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

คณะนิติศาสตร์

 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)
 • หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (LL.D.)


คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H.)
  • สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

คณะรัฐศาสตร์

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)
 • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.S.)
 • หลักสูตรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)
  • สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


จัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี