กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

เกี่ยวกับวารสาร

ความเป็นมา
      วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ISSN 1906-4284 เป็นวารสารของมหาวิทยาลัยปทุมธานี ที่มีการดำเนินงานจัดทำวารสารอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ถึงsปัจจุบันเผยแพร่เป็นรายหกเดือน ซึ่งตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ และมีการดำเนินงานโดยการจัดพิมพ์บทความหลากหลายประเภท ได้แก่ บทความวิจัย (research paper) บทความวิชาการ (academic paper) บทวิจารณ์หนังสือ (book review) และบทความ ปริทัศน์ (review article)
      ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ เป็นบทความที่สร้างองค์ความรู้และมีคุณภาพในทางวิชาการ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการอ้างอิงได้ เพราะผ่านการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ท่าน ก่อนที่จะเผย แพร่สู่สาธารณชน จึงทำให้เนื้อหาในวารสารมีคุณภาพ ปัจจุบันวารสารได้รับการพิจารณารับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) แล้ว โดยจัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
      กองบรรณาธิการวารสาร ได้จัดทำวารสารเป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ มอบให้ห้องสมุด นักวิชาการ รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป และมีวางจำหน่ายตามร้าน หนังสือหลายแห่ง นอกจากนี้ยังสามารถสืบค้นเพื่ออ้างอิงหรืออ่านบทความได้ที่ www.ptu.ac.th/Sitee/journal/

วัตถุประสงค์
      1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในลักษณะสหวิชาการ ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
      2. เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศและศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาในมิติต่างๆ
      3. เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการติดต่อสื่อสารทางวิชาการของนักวิชาการ และนักปฏิบัติทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นเวทีทางวิชาการให้นัก วิชาการและนักศึกษา ได้นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ระเบียบการ
      1. การพิจารณาผลงานที่จะลงตีพิมพ์ ต้องได้รับการพิจาณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อมาตรฐานทางวิชาการ
      2. ข้อความที่ปรากฏในบทความแต่ละเรื่อง เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และไม่มีส่วนรับผิด ชอบใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
      3. บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน หากตรวจสอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
      4. กำหนดออกวารสารราย 6 เดือน คือ เดือนมิถุนายน และธันวาคม ผู้ประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี สามารถส่ง Online ที่ www.ptu.ac.th/Sitee/journal/ โปรดกรอกราย ละเอียดให้ครบถ้วนในระบบการส่งบทความ Online ทั้งนี้หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ขันทอง
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
เลขที่ 140 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-9756999 หรือ E-mail: ptujournal@ptu.ac.th
ผู้สนใจส่งบทความกรุณาอ่านรายละเอียดการส่งบทความได้ที่ สำหรับผู้เขียนบทความ ซึ่งได้ระบุไว้ภายในเล่มวารสาร หรือ www.ptu.ac.th/Sitee/journal/

กำหนดเผยแพร่
      วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี กำหนดออกเผยแพร่ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้
            ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน
            ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

การจัดพิมพ์
      พิมพ์ครั้งละ 300 เล่ม

การเผยแพร่ฉบับ Online
      ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี       website มหาวิทยาลัยปทุมธานี www.ptu.ac.th/Sitee/journal/

สถานที่ออกแบบและจัดพิมพ์
      โรงพิมพ์เทคโนโลยีปทุมธานี (พี-เทค)
            เลขที่ 130 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
            โทรศัพท์ 0-29795716