กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

ติดต่อ

บรรณาธิการ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
เลขที่ 140 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-9756967
E-mail : ptujournal@gmail.com
www.ptu.ac.th/Sitee/journal/

หรือสอบถามข้อมูลเฉพาะทาง
       บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ขันทอง
       ผู้ช่วยบรรณาธิการ : อาจารย์ ดร.คุณาพร โฉมจิตร
       โทรศัพท์ 02-9756999
       E-mail : ptujournal@ptu.ac.th