กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

สำหรับผู้เขียน

     ดาวโหลดแบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงบอกรับวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ที่ www.ptu.ac.th/Sitee/journal/ กรุณาระบุรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมกับธนาณัติ จำนวนเงิน 200 บาท ในนาม นางวันเพ็ญ อยู่เป็นสุข

     และจัดส่งมาที่
          กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ขันทอง
          มหาวิทยาลัยปทุมธานี
          เลขที่ 140 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
          โทรศัพท์ 02-9756999
          E-mail: ptujournal@ptu.ac.th
          www.ptu.ac.th/Sitee/journal/
แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี