กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

บรรณาธิการ

เจ้าของ
      มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ที่ปรึกษา
      ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี มหาวิทยาลัยปทุมธานี
บรรณาธิการ
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ขันทอง
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
      อาจารย์ ดร.คุณาพร โฉมจิตร
บรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง
ศาสตราจารย์ ดร.โกเมศ ขวัญเมือง
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช
รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล
รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสร วงศ์ทองดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคเรศ ณ พัทลุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิภา ปรัชญพฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิชย์ ไชยแสง
ดร.สมชาย เทพแสง
ดร.ม.ล.ปริญญา จรูญโรจน์
ดร.อดุล ธานาราช
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล

บรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัย
 
ศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ นาคะตะ
รองศาสตราจารย์ ดร.อารง สุทธาศาสน์
รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุขเกษม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร
ดร.มารศรี สุธานิธิ
รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว.วุฒิเลิศ เทวกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.นิเทศ ติณนะกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา สุจริตธนารักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สวงค์ เศวตวัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ธนาธารชูโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา ไตลังคะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์
ดร.ทวี ธีระวงศ์เสรี
รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตันประยูร
สาขาวิชาการพัฒนาการบริหาร
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการพัฒนาการบริหาร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์

จัดการภายในมหาวิทยาลัย
 
นางณัฐทพัสส์ เกษมทรัพย์
นางสาววราภรณ์ บุญญจักร์
นายศักดิ์นรินทร์ เสือสิทธิ์
นางสาวเบ็ญจวรรณ เชยชม
นางสาวพรทิพย์ แสงจันทร์
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สำนักบัณฑิตศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
สำนักวางแผนและประกันคุณภาพ