กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

สำหรับผู้เขียน

คำแนะนำ
บรรณาธิการวารสาร
      ได้กำหนดขอบเขตจะรับบทความในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคม ศาสตร์จากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยบทความที่จะส่งมาให้พิจารณา ต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น นอกจากนี้บทความต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการสำเร็จการ
ศึกษาในระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ ประกอบด้วย
      1. บทความวิจัย (research paper) หมายถึง งานเขียนที่นำเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ ที่ประกอบด้วย บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา แนวคิด ทฤษฎี และผลงาน วิจัยที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ สมมติฐาน (ถ้ามี) นิยามศัพท์ ขอบเขตของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม และภาคผนวก (ถ้ามี)
      2. บทความวิชาการ (academic paper) หมายถึง งานเขียนที่มีความน่าสนใจและมีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ ประกอบด้วย บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนำ เนื้อหาที่สามารถชี้ประเด็นที่ต้อง การนำเสนออย่างชัดเจน มีการลำดับเนื้อหาอย่างเหมาะสม ควรมีทฤษฎีเบื้องหลัง สรุปผล ข้อเสนอแนะ และบรรณานุกรม
      3. บทวิจารณ์หนังสือ (book review) หมายถึง งานเขียนที่มีการถ่ายทอดความคิดเห็น โดยนำเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นความรู้ ใช้หลักวิชาการ เพื่อวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นถึงข้อดีและชี้ให้เห็นถึงข้อ บกพร่องของหนังสือที่วิจารณ์ รวมถึงการเสนอแนวทางแก้ไข และข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
      4. บทความปริทัศน์ (review article) หมายถึง งานเขียนที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการเฉพาะทางที่มีการศึกษาค้นคว้า ซึ่งมีการผสมผสานแนวความคิด การทบทวนความก้าวหน้าของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และสรุปความรู้ ในเรื่องนั้นๆ เพื่อนำเสนอแนวคิดหรือองค์ความรู้ใหม่ โดยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างทันสมัย และมีข้อวิจารณ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มในการพัฒนา
รูปแบบ
      ผลงานอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ A4 (นับรวมรูปภาพ ตาราง บรรณานุกรม และภาคผนวก (ถ้ามี) เว้นขอบกระดาษด้านบนและด้านซ้าย ด้านละ 1.5 นิ้ว ด้านล่างและด้านขวา ด้านละ 1 นิ้ว ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ทั้งหมด โดยมีข้อมูลอย่างครบถ้วนอย่างครบถ้วน และเป็นไปตามที่ บรรณาธิการวารสารกำหนดไว้ข้างต้น
ขั้นตอนดำเนินการ
      1. ผู้เขียนส่งบทความ พร้อมใบสมัครส่งบทความ โดยมีกำหนดเวลาในการส่งผลงาน ดังนี้
            - วารสารฉบับเดือนมิถุนายน ส่งต้นฉบับบทความ ภายใน วันที่ 1 มีนาคม
            - วารสารฉบับเดือนธันวาคม ส่งต้นฉบับบทความ ภายใน วันที่ 1 กันยายน
      2. บรรณาธิการนำบทความที่ได้รับ เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) อย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อประเมินคุณภาพความเหมาะสมของบทความ
      3. กรณีที่ผลการประเมินระบุให้ต้องปรับปรุงหรือแก้ไข ผู้เขียนต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้ทราบผลการประเมิน
      4. ผู้เขียนนำส่งบทความฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมไฟล์บันทึกข้อมูล (โปรแกรม Microsoft Word)
การส่งบทความ
      โปรดส่งต้นฉบับบทความที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษาตามหลักไวยากรณ์แล้ว ทาง Online พร้อมแนบ File Microsoft Word หรือจัดส่งบทความด้วยตนเอง พร้อมแผ่น CD จำนวน 1 ชุด (กรอกใบ สมัครได้ที่ผู้รับสมัคร) ได้ที่
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ขันทอง
บรรณาธิการ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
อาคารอุบลรัตนราชกัญญา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
เลขที่ 140 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-9756999 หรือ E-mail: ptujournal@ptu.ac.th
เมื่อบรรณาธิการวารสาร
      ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จะออกหนังสือตอบรับตีพิมพ์บทความ และตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานีได้ โดยผู้เขียนบทความจะได้รับวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย ปทุมธานี จำนวน 1 เล่ม
โปรดดูตัวอย่างการเขียนบทความ หรือการเขียนรายการอ้างอิง ได้ที่ตัวเล่มบทความฉบับที่ตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว